قراردادهای فرانچایز، نوشته دکتر میرشهبیز شافع اثری ارزشمند است که به ضرورت قانونگذاری در حوزه فرانچایز، بررسی قراردادهای تجاری از منظر یک حقوقدان تجاری و پیاده سازی مدل تجاری فرانچایز توسط فعالان تجاری می پردازد.

دوره پس از خاتمه جنگ دوم جهانی، دوره‌ای است که افراد در سطوح مختلف مجذوب اندازه و ابعاد سازمان ها گردیدند. این نگاه که بسیاری از کشورها را در بر می گرفت، شاهد آن بود که برنامه‌ریزان دولتی، شرکت های بزرگ و دولتمردان به طراحی آن دسته از استراتژی اقتصادی روی آوردند که بر پایه این تئوری‌ استوار بود که ابعاد بزرگ سازمان به ایجاد کارایی و ثروت منتهی می گردد.

اما به تدریج از اواخر دهه ۱۹۶۰ این نگاه دستخوش تغییر شد و دولتمردان متوجه گردیدند که فعالین تجاری پدیده ای رو به اضمحلال نبوده، همچنان به رشد و گسترش خود ادامه داده و به رشد اقتصادی کمک شایان توجهی می کنند. در این میان فرانچایز، یکی از بهترین ابزارهای رشد اقتصادی را فراهم می‌کند، چرا که بین فعالیت تجاری خرد و ابعاد بزرگ سازمان‌ها پیوند زده و با این ویژگی منحصر به فرد، به تدریج در بسیاری از کشورها تبدیل به موتور محرکه اقتصاد گردیده است. حمایت برخی دولت‌ها از فرانچایز تا جایی است که در پاره‌ای از کشورهای جنوب شرقی آسیا از قبیل مالزی و سنگاپور، دولت‌ها به صراحت از طریق راه برخی مشوق ها، رشد و گسترش فرانچایز را تشویق می نماید چرا که از دید این دولتها، فرانچایز سازکاری عالی جهت آموزش، تعلیم و مساعدت جهت راه اندازی و فعالیت تجاری محسوب می شود.

برخلاف نقشی که این مدل فعالیت تجارتی در سایر کشورها ایفا می‌کند، استفاده از آن در ایران چندان شناخته شده نیست. بسیاری از فعالین تجارتی با جنبه های پیچیده آن آشنا نبوده، نحوه به کارگیری آن و پرداختن به چالش‌های ناشی از راه اندازی و اداره مدل تجارتی را نمی‌شناسند. هرچند قانونگذار در لایحه قانون تجارت، در بخش قراردادهای تجاری مدل قراردادی را مورد توجه قرار داده، اما با کمال تأسف سالهاست که در سطح لایحه باقی مانده و هنوز نیز دورنمایی تبدیل به قانون شدن آن وجود ندارد. مقالاتی که به زبان فارسی در خصوص فرانچایز نگاشته شده نیز عمدتاً با نگاهی سنتی، در مقام مقایسه قرارداد فرانچایز مفاهیم سنتی حقوق قراردادها برآمده و آن را از منظر قرارداد تابع قواعد عمومی حقوق مدنی مورد مطالعه قرار داده است تا یک قرارداد تجاری پیچیده.

مطالب باران ۳۶۰ را برای علاقمندان به اشتراک گذارید: